A 2016 július 2-n, Pécsett tartott közgyűlés határozatai

Seres András, 2016. júl. 10. 10:14   [ 2016. júl. 10. 10:20 frissítve ]

1/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés az Elnökségi Beszámolót az előterjesztésnek és a mai közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően elfogadja.”


2/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés a 2015 évi működéssel kapcsolatos pénzügyi beszámolót az előterjesztésnek és a mai közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően elfogadja.„


3/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesület ismét közhasznú szervezetként kíván működni, melyre tekintettel felkéri az Elnökséget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az Egyesület közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba vétele iránt, melynek érdekében közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére irányuló beadványt terjessze elő a Fővárosi Törvényszéken.„


4/2016.07.02 számú határozat:

„A Közgyűlés az Egyesület székhelyét módosítja, a székhelyet a 1136 Budapest, Pannónia u.14. V. emelet 3. szám alá helyezi át.„


5/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés határozott arról, hogy 2016 július 2 napjától kezdődő hatállyal az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.  A tagdíj mértéke tagonként évi 6000 Ft. Évközben történő belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a Pénztárnoknak átadva, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlájára történő átutalással.„


6/2015.09.02. számú határozat

„A Közgyűlés határozatot hozott arról, hogy az Egyesület vezető tisztségviselői tekintetében tisztújítást tart, melynek eredményként a Közgyűlés 2016 július 2 napjától kezdődő hatállyal 5 (öt) év határozott időtartamra megválasztotta:

  • az Egyesület Elnökének dr. Seres Andrást  

  • az Egyesület Titkárának dr. Bereczky Árpádot

  • az Egyesület Pénztárnokának dr. Győry Józsefet


7/2016.07.02 számú határozat:

“A Közgyűlés egyrészről a közhasznú jogállás megszerzése érdekében, másfelől az Egyesület Alapszabályának legutóbbi módosítás óta bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel módosította az Egyesület Alapszabályát, és elfogadta az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Ezen egységes szerkezetű alapszabályt, amely így egyben a fenti határozatokban foglalt módosításoknak, a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek is megfelel, a mai napon kibocsátotta.


8/2016.07.02 számú határozat:

A Közgyűlés fenti határozatokkal kapcsolatosan megbízza Dr. Ádler Dóra ügyvéd által képviselt Ádler Ügyvédi Irodát (székhelye: 1137 Budapest Katona József u.3. II/20.), hogy a fenti változások bírósági nyilvántartásba való bejegyeztetése mellett az Egyesület közhasznúvá minősítése érdekében is eljárjon a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék előtt és az Egyesületet teljes jogkörrel korlátozás nélkül képviselje.

Comments