Tagfelvétel

Alapszabályunk III/1 pontja alapján:

Rendes tagok:
"a.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki szemész szakorvos, és aki az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a rendes tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint felvételét belépési nyilatkozatban kéri és az Elnökség tagként felveszi az Egyesület tagjai sorába.

Az Egyesület rendes tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött az Egyesület által rendszeresített és honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány (belépési nyilatkozat) Egyesület részére (annak központi e-mail címére küldött elektronikus levélben vagy postai úton) történő eljuttatásával – kérelmezheti. Amennyiben jogi személy kéri felvételét, a belépési nyilatkozathoz mellékelni kell a szervezet igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének címezve kell elküldeni. A kérelmet a Titkár terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt."


Direkt link az űrlapra

Felvételi kérelem a Magánszemorvosok Közhasznú Egyesületébe rendes tagkéntPártoló tagok (amennyiben pártóló tag kíván lenni, írjon nekünk az info@maszke.hu címre)

"c.) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az Egyesület Alapszabályát ismeri, magára nézve kötelezőnek elismeri, vállalja, hogy az Egyesület céljait támogatja, és akinek felajánlását az Elnökség elfogadja.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására köteles. Kötelesek továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztethetik a célok megvalósulását.

A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el."
Comments